AGL teamNgày 29/6/2020, AGL một lúc nhận từ Cục Sở hữu trí tuệ 17 Văn bằng bảo hộ. AGL chân thành cám ơn sự tin cậy từ Quý khách hàng.