KHÁCH HÀNG CỦA AGL

Công ty Cỏ May
Công ty TNHH Aeon Việt Nam
Công ty cổ phần Innovo
Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn
Công ty cổ phần Kỹ nghệ Súc sản