Ngày 24/06/2016 chính phủ ban hành nghị quyết 54/NQ-CP về phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2016. Qua đó, Chính phủ biểu dương các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan liên quan đã tích cực, chủ động nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc từ đầu năm đến nay trong công tác xây dựng pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ phát triển đất nước.

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật phục vụ phát triển đất nước

Chính phủ khẳng định quyết tâm hành động nhằm thể chế hóa quan điểm về xây dựng Chính phủ kiến tạo, trong đó trọng tâm là gỡ bỏ các rào cản, hoàn thiện thể chế để giải phóng các nguồn lực phát triển đất nước, kiên quyết loại trừ các quy định pháp luật không rõ ràng, không minh bạch, có biểu hiện lợi ích nhóm, cản trở phát triển, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; bảo đảm thực hiện bằng những hành động quyết liệt trong tổ chức thực thi pháp luật của cả hệ thống hành chính từ trung ương đến địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức trong phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Chính phủ giao các Bộ, ngành thường xuyên theo dõi, đánh giá, đề xuất sửa đổi các quy định bất hợp lý về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, tiếp thu ý kiến của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ kịp thời các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh không minh bạch, không hợp lý. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, bảo đảm Thông tư của các Bộ không quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính.


KINH DOANH DIEU KIEN AGLLAW
Về các Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 và các 
Nghị định thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư

 • Về dự thảo Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh mũ bảo hiểm và dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, quản lý, vận hành nhà chung cư và điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản, Chính phủ thống nhất giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với cơ quan chủ trì soạn thảo, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, sự cần thiết của việc quy định các điều kiện, xác định rõ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, không đưa các quy chuẩn, tiêu chuẩn vào Nghị định; hoàn thiện dự thảo Nghị định báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 • Về dự thảo Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục thành lập cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, Chính phủ thảo luận và thống nhất nội dung dự thảo Nghị định. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉnh lý dự thảo Nghị định theo hướng giảm diện tích kho bãi cho phù hợp với thực tế; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
 • Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế. Chính phủ thảo luận và thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
 • Về dự thảo Nghị định quy định điều kiện để hoạt động kinh doanh các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, Chính phủ thảo luận, cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, rà soát, chỉnh lý dự thảo theo hướng quy định cụ thể, rõ ràng các điều kiện về an ninh, trật tự, bảo đảm tính minh bạch của các điều kiện; chỉ quy định điều kiện an ninh trật tự, không quy định điều kiện kinh doanh casino trong Nghị định này; loại bỏ các quy định chưa phù hợp về trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh; bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong quá trình cấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở kinh doanh trong dự thảo Nghị định; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
 • Về dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, Chính phủ thảo luận, cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nghị định. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, chỉnh lý tên gọi của dự thảo nghị định theo ý kiến Thành viên Chính phủ; không quy định quản lý, điều kiện hoạt động đánh giá sự phù hợp thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã được quy định trong các luật chuyên ngành và Phụ lục 4 Luật đầu tư năm 2014; Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ quản lý các Tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với các hoạt động liên quan đến tổng hợp đa ngành; giảm điều kiện về số lượng chuyên gia; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
 • Về dự thảo Nghị định quy định về điều kiện hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định quy định điều kiện hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề (giáo dục nghề nghiệp), Chính phủ thảo luận, thống nhất chỉ ban hành một nghị định hợp nhất nội dung các dự thảo nghị định trên.Về thẩm quyền quản lý lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì làm việc với các Bộ, cơ quan liên quan, xem xét cơ sở khoa học và thực tiễn, thống nhất giải pháp phù hợp báo cáo thường trực Chính phủ xem xét, quyết định.
 • Về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông, Chính phủ thảo luận, thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ; chỉnh lý dự thảo Nghị định theo hướng quy định minh bạch điều kiện cấp giấy phép; cắt giảm thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục; thống nhất một đầu mối tiếp nhận xử lý thủ tục hành chính; giảm thời gian cấp giấy phép xuống dưới 15 ngày; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
 • Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, Chính phủ thảo luận, thống nhất với nội dung Nghị định này. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủtrì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, chỉnh lý dự thảo nghị định theo hướng không quy định thêm giấy phép, giảm thời gian cấp giấy phép xuống dưới 15 ngày; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
 • Về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, Chính phủ thảo luận, thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ rà soát, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ về các quy định liên quan đến trách nhiệm xác định giá khởi điểm để đấu giá đất; quy trình phối hợp giữa cơ quan tài nguyên môi trường và tài chính; bảo đảm quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất và thuận lợi về thủ tục cho người dân, doanh nghiệp; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
 • Về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, Chính phủ thảo luận, cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, rà soát, chỉnh lý dự thảo Nghị định theo hướng bảo đảm tính chặt chẽ, tính thống nhất với quy định của pháp luật liên quan, phù hợp với thực tiễn đểxử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự xây dựng đã kết thúc trước ngày 30 tháng 11 năm 2013 bảo tính khả thi, phù hợp với Luật đất đai, Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định pháp luật hiện hành; không can thiệp hành chính vào nội dung giao dịch hợp đồng; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
 • Về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Chính phủ thảo luận, thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, rà soát, chỉnh lý các thuật ngữ, làm rõ các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng bảo đảm an toàn thông tin; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
 • Về dự thảo Nghị định quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế, Chính phủ thảo luận, thống nhất với dự thảo Nghị định. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, tiếp thu ý các Thành viên Chính phủ; quy định hoạt động chi ngân sách nhà nước cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tếlà chi thường xuyên; bổ sung nội dung chi về đánh giá tính tương thích của Điều ước quốc tế với pháp luật trong nước; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
 • Về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Chính phủ thảo luận, thống nhất với dự thảo Nghị định. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện quy định hành vi vi phạm và chế tài xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
 • Về các dự thảo: Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật an toàn thông tin mạng về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự; Nghị định quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa; Nghị định quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định quy định bậc trình độ kỹ thuật nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng; Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp, Chính phủ thảo luận, thống nhất nội dung dự thảo các nghị định trên. Giao các cơ quan chủ trì soạn thảo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ; khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

*TT