Ngày 28 tháng 06 năm 2006, Bộ tài chính ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thay thế cho Thông tư 80/2012/TT-BTC về hướng dẫn Luật quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành; sửa đổi bổ sung một số điều đối với Thông tư 92/2015/TT-BTC[1] và Thông tư 158/2013/TT-BTC[2].

Qua đó, thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế. Thông tư 95/2016/TT-BTC sẽ có hiệu lực ngày 12/8/2016.

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn việc cấp và sử dụng mã số thuế cho tổ chức, cá nhân như sau:

  • Mã số thuế được cấp cho tổ chức kinh tế và tổ chức khác được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động đến khi chấm dứt hoạt động; cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân; mã số thuế của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân là đại diện hộ kinh doanh. Mã số thuế có thể có 10 hoặc 13 số và được cấp theo quy định. (Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BTC)
  • Sử dụng mã số thuế: Mã số thuế được sử dụng để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và thực hiện các thủ tục về thuế khác đối với tất cả các nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước, kể cả trường hợp người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều địa bàn khác nhau. Việc sử dụng mã số thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình được hướng dẫn cụ thể tại Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Cụ thể, Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định cụ thể việc đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh như sau:

  • Đăng ký thuế: Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày được ghi trên giấy chứng nhận, quyết định đầu tư; ngày bắt đầu hoạt động; ngày phát sinh trách nhiệm hoặc ngày ký hợp đồng, hiệp định dầu khí… được quy định cụ thể tại Mục 1 Thông tư 95/2016/TT-BTC.
  • Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu, với trường hợp cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc sẽ cùng với thời điểm đăng ký giảm trừ gia cảnh.
  • Hồ sơ đăng ký thuế đối với từng nhóm đối tượng là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh… được hướng dẫn cụ thể tại Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC.
  • Cơ quan thuế quản lý trực tiếp, Chi cục Thuế hoặc Cục thuế là các cơ quan có trách nhiệm nhận hồ sơ đăng ký thuế của tổ chức, cá nhân. (Điều 9, 10, 11)
  • Thay đổi thông tin đăng ký thuế: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác có những thay đổi về thông tin trên giấy đăng ký thuế có trách nhiệm báo cáo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thay đổi cho phù hợp. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ và làm theo hướng dẫn tại Mục 2 Thông tư 95/2016/TT-BTC.
  • Chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh: Tổ chức, cá nhân chấm dứt hoạt động hay tổ chức bị giải thể, phá sản, chia, tách, hợp nhất, thu hồi giấy phép… sẽ làm chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Hồ sơ, thủ tục và hướng dẫn khôi phục mã số thuế được quy định cụ thể tại Mục 3 Thông tư 95/2016/TT-BTC.

*TT

[1] Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế Thu nhập cá nhân đối với  cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

[2] Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành