Ngày 1/6/2016 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, sẽ có hiệu lực vào ngày 15/7/2016, thay thế Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (hết hiệu lực vào ngày 14/7/2016).

Qua đó, Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xác lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

XP VPHC DN

Các hành vi vi phạm hành chính trong
lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định tại Nghị định

Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể các hành vi:

 • Vi phạm các quy định về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm về việc báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động đầu tư công phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;
 • Vi phạm về việc theo dõi, đánh giá, kiểm tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Vi phạm quy định về sử dụng vốn đầu tư công phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000, kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi về ngân sách NN số vốn đầu tư đối với hành vi này;
 • Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư sử dụng vốn đầu tư công có cấu phần xây dựng, được xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.
 • Vi phạm về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, kèm theo kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả buộc phải tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đối với hành vi vi phạm;
 • Vi phạm về chế độ báo cáo và cung cấp thông tin đối với chương trình, dự án ODA phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể.

Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư tại việt nam và hoạt động đầu tư ra nước ngoài, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm các quy định về sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, kinh doanh phạt tiền từ 30.000.000 đến 70.000.000 đồng;
 • Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm các quy định về ưu đãi đầu tư phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, kèm theo đó là biện pháp khắc phục hậu quả buộc hoàn trả những ưu đãi đầu tư đã được hưởng không đúng quy định đối với hành vi vi phạm;
 • Vi phạm quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, kèm theo đó là biện pháp khắc phục hậu quả buộc thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng dự án đối với hành vi vi phạm

Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đấu thầu, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Vi phạm các quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;
 • Vi phạm các quy định về hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;
 • Vi phạm các quy định về tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng;
 • Vi phạm quy định về thương thảo hợp đồng đối với lựa chọn nhà thầu và đàm phán sơ bộ hợp đồng đối với lựa chọn nhà đầu tư phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;
 • Vi phạm quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu phạt tiền từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng;
 • Vi phạm hành chính khác về đấu thầu phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, kèm theo đó là biện pháp khắc phục hậu quả là hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư.

Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Vi phạm về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, kèm theo đó biện pháp khắc phục hậu quả buộc đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác;
 • Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, kèm theo đó biện pháp khắc phục hậu quả buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp;
 • Vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, kèm theo đó biện pháp khắc phục hậu quả buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Vi phạm quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm quy định về đăng ký người thành lập doanh nghiệp phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm quy định về chế độ báo cáo và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm quy định về Ban kiểm soát phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm quy định về giải thể doanh nghiệp phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm quy định về thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, kèm theo đó là biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh;
 • Vi phạm quy định về doanh nghiệp tư nhân phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, kèm theo đó là biện pháp khắc phục hậu quả là buộc ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ kế toán, báo cáo tài chính;
 • Vi phạm quy định đối với doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm quy định đối với doanh nghiệp xã hội phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng, kèm theo đó là biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;
 • Vi phạm quy định về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm quy định về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, kèm theo đó là biện pháp khắc phục hậu quả là Buộc thông báo hoặc nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;
 • Vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm các quy định về vốn góp và đăng ký vốn góp đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể;
 • Vi phạm các quy định về thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phạt tiền từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng, kèm theo đó là biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, kèm theo đó là biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho thành viên, hợp tác xã thành viên;
 • Vi phạm các quy định về tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, kèm theo đó là biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Vi phạm các quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phạt tiền từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng, kèm theo đó là biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Phân định thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư, Thuế và Quản lý thị trường

 • Những người có thẩm quyền của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP theo thẩm quyền quy định tại Điều 51 Nghị định 50/2016/NĐ-CP và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 • Những người có thẩm quyền của cơ quan Thuế có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 15, Điều 25, Điểm a Khoản 1 Điều 30, Điều 31, Điểm a, Điểm d Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 32, Điểm b Khoản 1 Điều 36, Điều 37, Điểm b Khoản 1 Điều 38, Điểm d Khoản 1 Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điểm b Khoản 2 Điều 45, Khoản 2 Điều 47 và Điều 50 Nghị định 50/2016/NĐ-CP theo thẩm quyền quy định tại Điều 53 Nghị định 50/2016/NĐ-CP và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 • Những người có thẩm quyền của cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm c Khoản 2 và Điểm d Khoản 5 Điều 13, Điểm b và Điểm c Khoản 4 Điều 28, Điểm a Khoản 2 Điều 30, Điểm d Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 32, Điểm c Khoản 2 Điều 34, Điều 37, Điểm a, Điểm b, Điểm d, Điểm đ và Điểm e Khoản 1 Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điểm b Khoản 2 Điều 45, Điều 47, Điều 48 và Điều 50 Nghị định 50/2016/NĐ-CP theo thẩm quyền quy định tại Điều 54 Nghị định 50/2016/NĐ-CP và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

***TT