Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử có nêu rõ trong mục các giải pháp cụ thể với Bộ Khoa học và Công nghệ: “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên mạng điện tử; thực hiện đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp qua mạng điện tử”. Theo đó, có mục tiêu cụ thể  “Phấn đấu đến hết năm 2016 các bộ, ngành Trung ương có 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3)”.
 
Cục Sở hữu trí tuệ đã xây dựng hệ thống Tiếp nhận đơn trực tuyến theo yêu cầu của Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Đến nay đã có phiên bản có thể áp dụng thử nghiệm để tiếp thu các ý kiến góp ý và tiếp tục hoàn thiện theo lộ trình.
 
Người nộp đơn có thể tìm hiểu và đăng ký sử dụng theo đường dẫn dưới đây:
http://dvctt.noip.gov.vn/HomePage.do
Các quy trình và tài liệu hướng dẫn (phiên bản Beta) kèm theo bao gồm:
– Quy trình đăng ký và phê duyệt tài khoản (tải về)
– Quy trình khai báo tiếp nhận đơn (tải về)
– Quy trình luồng công văn trung gian (tải về)
Hòm thư đầu mối tiếp nhận thông tin phản hồi: congnghethongtin@noip.gov.vn