Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Xét thấy sự cần thiết và tạo thuận tiện cho người sử dụng, nay Công ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ AGL đã tiến hành hợp nhất các Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN, Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN.

Lưu ý khi trích điều luật, người sử dụng phải ghi trích dẫn từ thông tư gốc nơi điều luật quy định (hoặc sửa đổi, bổ sung), không ghi lời trích dẫn từ các văn bản hợp nhất nói chung vì không có cơ sở pháp lý đối với các văn bản hợp nhất.

Download tại: https://www.agllaw.com.vn/wp-content/uploads/2018/04/VĂN-BẢN-HỢP-NHẤT-TT01_TT13_TT18_TT05_TT16-2016-HƯỚNG-DẪN-NGHỊ-ĐỊNH-103.doc